White Mountain Apache Tribe

Family Restaurant

White Mountain Restaurant

White Mountain Apache Tribe

Stop by and visit the White Mountain Restaurant located on the White Mountain Apache Land.

(928) 338-4927